platform overleg

Overleg Platform 15 mei 2012

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 15 mei zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Verkiezingen 2012
Het Platform heeft in het kader van de aankomende verkiezingen in september een brief naar partijen, programmacommissies en jeugdafdelingen gestuurd met daarin een lijst aanbevelingen op het gebied van burgerrechten en privacy. Naast voorstellen voor algemene uitgangspunten bij wetsvoorstellen die privacy-inbreuken inhouden, bevat de brief ook aanbevelingen over meer specifieke wetten en maatregelen die volgens de Platformleden aandacht behoeven.

De brief valt hier te downloaden: Advies_Platform_Burgerrechten_Verkiezingen_2012

Actualiteiten Privacy & Gezondheidszorg
Rechtsgeleerde Schalken schreef een annotatie bij de uitspraak van het College Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de procedure die Platformleden de Koepel en De Vrije Psych op 8 maart jl. wonnen. Schalken legt in het slot van zijn beschouwing de nadruk op het feit dat het vonnis niet alleen over een schending van de privacy van patiënten gaat, maar in bredere zin ook het wantrouwen van burgers tegenover de overheid en de manier waarop die met persoonsgegevens omgaat behelst, waarmee de uitspraak van het CBb “leest als een hoofdstuk uit een leerboek voor (semi-)overheidsorganen over de wijze waarop zij bezwaren van burgers moeten inschatten”.

“Het gaat hier niet slechts om de persoonlijke levenssfeer van burgers, die in psychische problemen zijn geraakt, maar ook om het algemene belang van burgers die bevreesd zijn dat hun persoonsgegevens in allerlei digitale bestanden terechtkomen waarvan zij geen weet hebben. Dat is de kern van het verwijt van het CBb aan de Nederlandse Zorgautoriteit: de technocratische miskenning van de grote gevoeligheid bij bepaalde groepen burgers die geen vertrouwen hebben in de toezegging van de overheid dat digitale bestanden veilig en beschermd zijn, terwijl niemand weet of, wanneer en door wie de digitale informatiesystemen, ook onderling weer gekoppeld, gebruikt of misbruikt worden.”

Actualiteiten Biometrie
Er werd in het Tweede Kamerdebat van 15 mei een in het licht van het verleden opmerkelijke motie ingediend. Een meerderheid toonde zich namelijk voor het verwijderen van de vingerafdruk in het paspoort. Was in 2004 Nederland nog het enige EU-land dat naast de vingerafdruk in het paspoort zelf ook een centrale database wilde aanleggen met daarin alle vingerafdrukken van haar inwoners, anno 2012 is de wind 180 graden gedraaid en worden nut en noodzaak van vingerafdrukken breed in twijfel getrokken. Minister Spies gaf in het debat al aan dat dit nieuwe voorstel het niet goed zou doen bij haar Europese collega’s.
Oud-minister van Binnenlandse Zaken Donner deed al in april 2011 de toezegging dat er een identiteitskaart zonder vingerafdrukken zou worden ingevoerd. In oktober 2011 volgde hierop een nadere toezegging dat een wetsvoorstel terzake in de eerste helft van 2012 bij de Tweede Kamer zou worden ingediend. Sinds 14 mei jl. ligt dit wetsvoorstel ter advies bij de Raad van State. Het is momenteel nog onbekend wanneer dit wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal worden ingediend, laat staan wanneer een vingerafdrukloze identiteitskaart daadwerkelijk beschikbaar zal zijn.