platform overleg

Overleg Platform 16 juli 2013

Onderwerpen: Kennismaking met Consumentenbond en Stichting Beroepseer, vingerafdrukloze identiteitskaart.
Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 16 juli 2013 zijn onder meer de volgende thema’s besproken:

Kennismaking met Consumentenbond

Het Platform ontving Michiel Karskens van de Consumentenbond als gast. De Consumentenbond zet zich in voor consumentenrechten, waarbij geregeld privacygerelateerde issues aan bod komen. Een voorbeeld is de verplichte Slimme Meter die enkele jaren na een effectieve lobby door Platformdeelnemer Vrijbit en de Consumentenbond door de Eerste Kamer werd weggestemd. Op dit moment voert de Consumentenbond de campagne “Volg me niet”, waarin de Consumentenbond adviezen aanreikt om de consument online zijn eigen privacy te laten beschermen. Daarnaast lobbyt de Consumentenbond in Brussel voor een betere verankering van privacy- en consumentenrechten in de nieuwe Databeschermingsverordening van de EU.

Een trend op het gebied van zowel burger- als consumentenrechten die door het Platform al enkele jaren wordt gadegeslagen, is privacy als betaalmiddel. De hedendaagse consument is, wellicht zonder dit te beseffen, producent van persoonsgegevens die hij inruilt tegen goederen en diensten. Daarbij komt het bovendien voor dat voor privacyvriendelijke alternatieven van die goederen en diensten, extra moet worden betaald. Privacy verwordt daarmee van een grondrecht tot een inruilbaar betaalmiddel, een ontwikkeling die het Platform zorgen baart.

Kennismaking met Stichting Beroepseer

De Stichting Beroepseer maakt zich hard voor het behoud van professionele autonomie, een onderwerp dat geregeld langskomt in vergaderingen van het Platform. Professionals worden hoe langer hoe minder betrokken in wetgeving en beleidsplannen en moeten geregeld concessies doen die de integriteit van hun beroep aantasten; van advocaten die niet meer gegarandeerd zijn dat gesprekken met hun cliënten niet worden opgenomen tot zorgverleners die onder druk van een nationaal EPD hun beroepsgeheim moeten opgeven.

Extern opgelegde regels maken een inbreuk op de discretionaire bevoegdheid en andere beroepsaspecten die samenhangen met professionele opvattingen over ethiek, kwaliteitswerk en andere normen. Doel van de Stichting Beroepseer is het stimuleren van een publieke discussie over de wijze waarop professionals hun vak willen, mogen en moeten uitvoeren.

Actualiteiten Biometrie

Platformdeelnemer Vrijbit heeft bij de aanname van het jaarverslag van het College voor de Rechten van de Mens door minister Plasterk de nog steeds ontbrekende mogelijkheid voor een vingerafdrukloze identiteitskaart onder de aandacht gebracht.
Verschillende vingerafdrukweigeraars hielden een toespraak voor de minister, die hier valt terug te lezen (pdf). Lees ook het artikel over de actie op de site van Vrijbit.