nieuws

Platform tegen doorstart landelijk EPD

Leden van het Platform Bescherming Burgerrechten hebben zich in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken tegen een doorstart van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

Hieronder staat de tekst van de brief die namens leden van het Platform naar de Tweede Kamer is gestuurd over de plannen voor een doorstart van een landelijk EPD.


Aan de leden van de Tweede Kamer

14 november 2011, Amsterdam

Betreft: motie doorstart EPD

Geachte Kamerleden,

Met verbijstering hebben aan het Platform Bescherming Burgerrechten(1) deelnemende organisaties kennis genomen van de op 10 november 2011 ingediende Kamermotie van de leden Mulder (VVD), Kuiken (PvdA) en Omtzigt (CDA), waarin een doorstart van het landelijk EPD bepleit wordt.(2) Naar verwachting zal uw Kamer op 15 november 2011 over deze motie stemmen.

Wij brengen in herinnering dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg (31466) op 5 april 2011 na langdurige beraadslagingen unaniem heeft verworpen.(3) De onmogelijkheid om de veiligheid van het EPD te garanderen, en de hiermee verband houdende gebrekkige privacybescherming van de patiënt, hebben in de afwegingen van de Eerste Kamer een doorslaggevende rol gespeeld. Bovendien aanvaardde de Eerste Kamer op dezelfde dag de motie-Tan, waarin de regering is verzocht “alles te doen wat in haar vermogen ligt om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt te beëindigen.”(4) De Minister heeft op 11 april 2011 toegezegd deze motie te zullen uitvoeren.(5)

Wij stellen vast dat de motie-Mulder c.s. in tegenspraak is met de beslissingen van de Eerste Kamer, en verzoeken u met klem deze te verwerpen.

Hoogachtend,
vanuit het Platform Bescherming Burgerrechten,

DeVrijePsych
Stichting KDVP
Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht
Ouders Online
Stichting Privacy First
Burgerrechtenvereniging Vrijbit
Vincent Böhre (voorzitter)
Jacqueline Gerretsen (lid Humanistisch Verbond in kader van privacybescherming)
Joyce Hes (adviseur)

(1)   https://www.platformburgerrechten.nl
(2) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-138211.pdf
(3) http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20110405/stemming_wetsvoorstel_verworpen_en/f=/viozdip1gx6j.pdf
(4) http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_tan_pvda_c_s_over_het/document/f=/viobb7spoajr.pdf
(5) http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20110411/brief_van_de_minister_van/f=y.pdf