column

Doorstart EPD vertrouwenskwestie voor minister Schippers

In een column gaat Ab van Eldijk van Platform-deelnemer Stichting KDVP (de Koepel) verder in op de ontwikkelingen rond het privaat Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

In een eerder artikel wees Van Eldijk op de positie van zorgverleners die niet door de zorgverzekeraars verplicht kunnen worden om mee te werken aan een privaat EPD omdat dat een schending van het beroepsgeheim inhoudt. Daardoor is het opnemen van zo’n verplichting juridisch onhoudbaar.

Volgens Van Eldijk is de doorstart nu een vertrouwenskwestie voor minister Edith Schippers van Volksgezondheid.

Het bleef vorige week opmerkelijk lang stil nadat we er op hadden gewezen dat bepalingen in contracten van zorgverzekeraars die zorgverleners verplichten tot aanlevering van behandelinformatie via de private doorstart van het EPD (Elektronisch Patiëntendossier), juridisch onhoudbaar zijn. Zie hierover dit artikel.

Ook al heeft noch minister Schippers van Volksgezondheid noch Zorgverzekeraars Nederland (ZN) direct gereageerd op de geconstateerde onverbindendheid van de gewraakte bepalingen, toch weten we nu dat de uitkomst van overleg tussen Minister en ZN heeft geleid tot de conclusie “dat de verplichting nog niet dit jaar in zou gaan, maar volgend jaar”. Zie Artsen: verzekeraars geven onjuiste info over EPD – update.

Deze reactie van Minister en ZN maakt duidelijk dat men erkent dat zorgverleners niet op basis van bepalingen in contracten van zorgverzekeraars verplicht kunnen worden tot het aanleveren van behandelinformatie via het private EPD.

Deze conclusie doet echter ook uitkomen dat de minister voornemens is om in de komende tijd een nieuwe regelgeving tot stand te brengen op grond waarvan zorgverleners volgend jaar alsnog verplicht kunnen worden tot aanlevering van patiëntgegevens via deze doorstart van het EPD.
In het verlengde van eerdere reparatieregelgeving in de zorg mag verwacht worden dat de minister dit bij voorkeur zal doen via een ministeriële regeling om zo niet gehinderd te worden door  parlementaire controle.

Het is onbegrijpelijk en verbijsterend te zien dat de minister een systeem van informatie-uitwisseling in de zorg wil doorzetten waar IT-experts van hebben gezegd dat het uiterst risicovol en praktisch onbeveiligbaar is, een systeem dat door de Eerste Kamer is afgewezen en dat last but not least wordt doorgezet als een privaat systeem waar de Tweede Kamer zich tegen heeft uitgesproken.

Het negeren van expertopinies en politieke besluitvorming in combinatie met het onjuist informeren van de Tweede Kamer, door te stellen dat niet kan worden opgekomen tegen de private doorstart van het EPD, maakt dat deze minister geen vertrouwen meer verdient.

De uitkomst van het recente overleg tussen Minister en ZN doet uitkomen dat de minister wel degelijk kan op komen tegen de private doorstart van het EPD en wist of geacht moet worden te weten dat zorgverleners niet bij bepalingen in een privaat contract gedwongen kunnen worden hun beroepsgeheim te doorbreken.
De reacties van huisartsen maken daarnaast duidelijk dat de minister de Kamer ook niet juist heeft geïnformeerd over de uitkomst van het overleg met deze beroepsgroep.

Dat minister Schippers nooit echt van plan is geweest invoering van het EPD te staken is deze week ook duidelijk geworden uit berichten uit de kring van huisartsen.

Renske Leijten, kamerlid voor de SP in de Tweede Kamer, heeft de minister vragen gestel over deze kwestie. De vragen zijn hier op de site van de Stichting KDVP te lezen.
Het is nu aan onze parlementariërs om te laten zien dat negeren en verkeerd informeren van het parlement nog steeds een doodzonde is, zeker als het gaat om fundamentele privacy rechten van alle Nederlandse burgers.

Als deze Minister buiten spel wordt gezet kan eindelijk ook eens serieus gekeken worden naar betere, veiligere alternatieven voor informatie-uitwisseling in de zorg waarbij noch de privacy van patiënten noch het beroepsgeheim van artsen/zorgverleners wordt verkwanseld, feitelijk geheel wordt opgeheven.

Mr. Ab van Eldijk
Stichting KDVP