nieuws

Kritiek van de Stichting KDVP op Tweede Kamer over EPD

De Stichting KDVP, lid van het Platform Bescherming Burgerrechten, vindt dat de Tweede Kamer open moet staan voor alternatieven voor het EPD: “Nader onderzoek naar eenvoudiger en tevens veiliger alternatieven is juist op dit moment geboden.”

Blijft de Tweede Kamer doof en blind voor fundamentele kritiek op het EPD?

Aanstaande dinsdag 15 november 2011 wordt in de Tweede Kamer een door VVD, PvdA en CDA ondersteunde motie ingediend met de volgende strekking: “De Kamer verzoekt de regering, te bevorderen dat het elektronisch patiëntendossier alsnog van de grond komt”. De motie is niet door de minister ontraden.
Deze motie gaat in tegen de unanieme verwerping door de Eerste Kamer van het EPD, alsook tegen de op diezelfde dag aangenomen motie-Tan, waarin de regering wordt verzocht “alles te doen wat in haar vermogen ligt om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt te beëindigen”.

Hoe bestaat het dat de overheid het Landelijk Schakelpunt (LSP) niet los kan laten, terwijl de fundamentele kritiek op dit systeem inmiddels ruimschoots bekend is en beschikbare alternatieven niet serieus en grondig zijn onderzocht en uitgewerkt.
Kennelijk kan of wil men niet afzien van een doorstart van het LSP terwijl duidelijk is aangetoond dat de centrale toegang tot medische persoonsgegevens via het LSP niet te beveiligen valt. De voorgestelde doorstart van een privaat EPD is opgebouwd rond hetzelfde LSP dat eerder op zoveel bezwaren is gestuit in de Eerste Kamer.

Gelet op het feit dat de Eerste Kamer fundamentele bezwaren heeft geuit ten aanzien van het EPD, zou het toch voor de hand liggen dat eerst gekeken wordt naar suggesties en voorstellen die gedaan zijn voor het opzetten van een systeem dat zowel een eenvoudiger als veiliger is en waarin alleen direct bij de behandeling betrokken zorgverleners toegang kunnen krijgen tot relevante en actuele medische gegevens van patiënten.

“Volstrekt onbegrijpelijk dat gewoon verder wordt aangemodderd met een basaal ondeugdelijk systeem.”

Indien alleen de direct bij de behandeling betrokken zorgverleners toegang hebben tot patiënt gegevens, kan worden voorkomen dat elke zorgverlener met een pasje en een inlogcode zich via het Landelijk Schakelpunt toegang kan verschaffen tot alle medische gegevens van de gehele Nederlandse bevolking. Pleiten voor een doorstart van een dergelijk onveilig systeem kan niet anders worden getypeerd dan als een blijk van onvermogen.

Nader onderzoek naar eenvoudiger en tevens veiliger alternatieven is juist op dit moment geboden. Gezien de waardevolle en goede suggesties die inmiddels zijn gedaan, is het volstrekt onbegrijpelijk dat gewoon verder wordt aangemodderd met een basaal ondeugdelijk systeem.

Guido van t Noordende (UvA) is één van degenen die in het verleden zeer bruikbare suggesties heeft gedaan voor het ontwerp van een veiliger informatiesysteem in de zorg. In zijn publicaties pleit hij voor een zgn. push-systeem, waarbinnen patiëntgegevens alleen beschikbaar zijn voor zorgverleners die direct bij een behandeling zijn betrokken.

Het is onbegrijpelijk dat niet direct na afwijzing van het EPD door de Eerste Kamer is gekeken naar deze mogelijkheden om zo tegemoet te komen aan de fundamentele bezwaren verbonden met het EPD en de uitwisseling van patiëntgegevens alsnog zodanig te organiseren dat de privacy van burgers kan worden gewaarborgd.

Een zichzelf respecterende Tweede Kamer dient fundamentele kritiek serieus te nemen in plaats van deze te negeren en met de hakken in het zand door te gaan op een ingeslagen weg. Doorgaan op een ingeslagen weg, waarvan al bekend is dat het een doodlopende straat zal te zijn, is de slechtste en duurste optie.
Komende dinsdag zal blijken of onze parlementariërs echt willen luisteren naar de fundamentele kritiek en hun verantwoordelijkheid willen nemen waar het gaat om het serieus onderzoeken van alternatieven, die recht doen aan de privacy van de gehele Nederlandse bevolking.

DE STICHTING KDVP
De Stichting KDVP heeft ten doel het beschermen van privacy in de geestelijke gezondheidszorg en voert hiertoe ook juridische procedures.
Kijk voor meer informatie www.kdvp.nl.