over het platform

De Stichting Platform Bescherming Burgerrechten

Het Platform Burgerrechten wordt gefaciliteerd door de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten (hierna: SPBB), opgericht op 4 mei 2016.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022-2026

Het bestuur van SPBB formuleert hoofdlijnen van beleid, steunt het Platform Bescherming Burgerrechten financieel opdat deze in staat is om: 
(a) overleggen te organiseren waaraan organisaties, groepen en personen deelnemen die een belang hebben passend bij de statutaire doelstelling; 
(b) het onderhouden van één of meerdere websites, alsmede het uitbrengen van publicaties en het voeren van publiekscampagnes vallend binnen de statutaire doelstelling; en 
(c) het juridisch-inhoudelijk en publicitair ondersteunen van proefprocessen alsook het faciliteren van het verkrijgen van financiering om middels juridische procedures  fundamentele aantastingen van burgerrechten aan de kaak te kunnen stellen. Bovenstaande activiteiten dragen bij aan de bewustwording over en realisering van burgerrechten en rechtsbescherming van de burger. Inkomsten worden verkregen via individuele donaties, crowdfunding en heel incidenteel door middel van institutionele fondsen. Het vermogen wordt defensief beheerd op een bankrekening. Er wordt niet belegd met het vermogen.

Beloningsbeleid

Er worden geen uitkeringen aan bestuursleden gedaan als vacatiegeld of als beloning voor hun werkzaamheden. De bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd. Hetzelfde geldt voor de overige vrijwilligers. Wél worden kosten welke worden gemaakt bij de vervulling van hun taken vergoed, opvertoon van nota’s en mits binnen redelijke grenzen, terwijl tevens als algemene voorwaarde geldt, dat alleen een recht op vergoeding van kosten bestaat als er voorafgaand aan het maken van de kosten toestemming is gegeven. Voor bestuursleden geldt, dat declaratie van kosten dient te geschieden met kennisgeving aan het voltallig bestuur en onder overlegging van de betreffende financiële bescheiden. Het SPBB schakelt tegen betaling derden voor activiteiten ter ondersteuning van het Platform. De Stichting heeft geen personeel.

Activiteitenverslag
SPBB heeft de afgelopen jaren het Platform Bescherming Burgerrechten gefaciliteerd door middel van het financieel ondersteunen, het uitzetten van hoofdlijnen van beleid en toezicht gehouden op de besteding van de inkomsten van afgelopen jaren. Daarnaast is er vanuit SPBB:
  • toezicht gehouden op de publiciteitscampagnes van SyRI en Vertrouwen in de GGZ;
  • deelgenomen aan juridische overleggen in de rechtszaak tegen SyRI, Vertrouwen in de GGZ en Nissewaard;
  • zijn er contracten gesloten met advocaten, websitebouwers en andere partijen die een functie vervulden binnen werkzaamheden van het Platform.
Het bestuur van de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten is als volgt samengesteld: 

Mr. Jos Hemelaar (voorzitter) 

Mr. Tijmen Wisman (secretaris) 

Mr. Maurits Bos (penningmeester) 

De Stichting Platform Bescherming Burgerrechten beschikt over een beleidsplan dat ook een beloningsbeleid bevat. Dat valt hier te downloaden. 

Download hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI van SPBB.

Download hier het financieel jaarverslag van 2022. 

Download hier het financieel jaarverslag van 2021. 

Download hier het financieel jaarverslag van 2020. 

Download hier het financieel jaarverslag van 2019. 

Download hier het financieel jaarverslag van 2018. 

Download hier het financieel jaarverslag van 2017. 

Download hier het financieel jaarverslag van 2016. 

De activiteiten van de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten worden ondersteund door particuliere donateurs en voor het grootste deel op vrijwilligersbasis uitgevoerd. Voor haar derde doelstelling  is de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten op zoek naar aanvullende financiering. Donaties worden ten zeerste op prijs gesteld en kunnen worden gestort op de volgende bankrekening: 

Stichting Platform Bescherming Burgerrechten te Amsterdam NL81 TRIO 0391158937 

Onder vermelding van: Donatie