over het platform

het platform

Het Platform Bescherming Burgerrechten is op 17 mei 2009 opgericht op initiatief van het Humanistisch Verbond. Het Platform is een netwerk van organisaties, groepen en personen die elkaar vinden in het streven naar een betere waarborging en versterking van de burgerrechten in Nederland, in het bijzonder het recht op de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit, digitale autonomie en het recht op persoonlijke controle over persoonsgegevens.

Het Platform biedt in dat kader organisaties en actieve burgers gelegenheid om op het terrein van privacy- en burgerrechtengerelateerde onderwerpen elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en al of niet gezamenlijk initiatieven te ontplooien. Daarin laat het zich bijstaan door een aantal juridisch adviseurs, advocaten en andere deskundigen uit zowel academische als politieke/bestuurlijke kring. Het Platform biedt tevens gelegenheid tot dialoog met relevante maatschappelijke partijen, waaronder politici, bestuurders, bedrijven, journalisten en wetenschappers.

Het Platform kent een open structuur en wil een ontmoetings- en uitwisselingsplek zijn voor organisaties, groeperingen en personen die de vrijheid van de individuele mens hoog in het vaandel hebben staan. Deelnemers aan het Platform komen in de regel eens per maand samen om actuele ontwikkelingen te bespreken, kennis en advies uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van activiteiten binnen ieders specifieke domein.

Nieuwe partijen die de doelstellingen van het Platform ondersteunen zijn welkom. Heeft u als organisatie interesse om kennis te maken, mee te denken of deel te nemen aan het Platform? Neem contact op met onze voorzitter.