platform overleg

Overleg Platform 7 december 2011

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op woensdag 7 december zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Wet Regulering Prostitutie
Mieke van der Burg van Vereniging Vrouw en Recht (VVR) schoof bij de Platformvergadering aan om te discussiëren over de Wet Regulering Prostitutie. Minister Opstelten is van plan een landelijk systeem op te zetten waarin alle prostituees verplicht zijn geregistreerd te worden. Ook dienen ze om de drie jaar een gesprek van een half uur te voeren bij de GGD, waarbij ze verplicht zijn persoonsgegevens (burgerservicenummer en telefoonnummer) af te geven.
Het spreekt voor zich dat privacy in deze branche een zeer gevoelig issue is. Het wetsvoorstel had aanvankelijk als doel misstanden in de seksbranche te signaleren, maar met de voorgestelde maatregelen in de wet is het maar zeer de vraag of de poging tot de registratie van alle prostituees dit doel ten goede komt.
De Raad van State stelde in een uitgesproken kritisch advies over de wet dat de verplichte registratie een papieren tijger is die prostituees juist beweegt de illegaliteit in te gaan; de wet zou een averechts effect hebben. Naar aanleiding hiervan is er haast niets veranderd aan de wet; de minister wijzigde slechts het aanvankelijke hoofddoel van de wet, het signaleren van misstanden als vrouwenhandel, naar ‘voorlichting’.
Dit maakt het opeisen van persoonlijke gegevens enkel nog disproportioneler ten opzichte van het doel dat de registratie nastreeft. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, die zich kritischer lijkt op te stellen dan de Tweede Kamer. Het Platform zal het dossier op de voet blijven volgen.

Kabinetsreactie op rapport Staatscommissie Grondwet
Eind oktober 2011 publiceerde het kabinet haar officiële reactie op het rapport van de Staatscommissie Grondwetswijziging. Een teleurstellende reactie volgens verschillende Platformdeelnemers: minister Donner koos er slechts voor om het brief-, telefoon- en telegraafgeheim aan te passen waardoor e-mail komt te vallen onder het grondwettelijke recht op vertrouwelijke communicatie,een artikel dat zo archaïsch geformuleerd was dat het haast niet onaangeroerd kon blijven.
De andere adviezen in het rapport van de commissie gaan de bureaulade in met de redenering dat er geen dringende behoefte voor deze aanpassingen zou bestaan in de maatschappij. Ook voerde de minister aan dat er op verschillende themas geen unanimiteit bestond onder de auteurs van het rapport en de wijzigingsvoorstellen daarom nog niet rijp waren voor behandeling.
Een erg conservatieve reactie, waardoor een aantal progressieve voorstellen op het gebied van Digitale Grondrechten, de modernisering van verouderde artikelen, maar ook de heroverweging van constitutionele toetsing voorlopig niet aan bod komen.

Dossier EPD
Nadat de Eerste Kamer besloot dat de uitwisseling van EPD’s alleen op regionaal niveau mag gebeuren, willen minister Schippers en Zorgverzekeraars Nederland een systeem aanleggen dat werkt middels opslag van medische dossiers bij huisartsen.
De vrees van Platformdeelnemers is dat dit regionale systeem op termijn alsnog tot een landelijk systeem leidt; het idee achter het nieuwe zorgstelsel is dat er geen vaste huisartsen meer zijn en patiënten in principe bij elke huisarts kunnen aankloppen.
Privacy First stuurde onlangs een brief naar de EPD-woordvoerders in de Tweede Kamer waarin de organisatie onder meer stelt: “De digitale ‘regionale schotten’ in en rond het LSP zullen eenvoudig kunnen worden omzeild of verwijderd. Het hele systeem kan daardoor op elk toekomstig moment weer zijn oude, centrale vorm aannemen met alle privacy- en veiligheidsrisico’s van dien.”

Nieuw grenscontrolesysteem @MIGO / @migo-boras
Het kentekenherkenningsysteem @migo-boras dat grensoverschrijdend autoverkeer in Nederland registreert ligt onder vuur. Sargasso wijdde al eerder een artikel aan @migo-boras en publiceerde onlangs over de Europeesrechtelijke en privacygerelateerde bezwaren tegen het systeem, waar vooral de eerstgenoemde het 19 miljoen euro kostende plan de nek om dreigen te draaien.
Het op deze wijze controleren van al het grensverkeer druist namelijk regelrecht in tegen het Verdrag van Schengen. Duitsland en de Europese Commissie hebben inmiddels om opheldering gevraagd. De Nederlandse regering lijkt nu de marge op te zoeken door te stellen dat er slechts steekproefsgewijs kentekens gescand zullen worden, maar het is de vraag of de Europese gemeenschap hier genoegen mee neemt.