platform overleg

Overleg Platform 11 december 2012

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 11 december 2012 zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Terugblik 10 december Felix Meritis

Het Platform kijkt met tevredenheid terug op het symposium dat de Stichting Bescherming Burgerrechten op 10 december jl. organiseerde in en met Felix Meritis. De avond, die als thema ‘privacy in cyberspace’ had, was goed bezocht en de sfeer prikkelend. De lezing van professor Mireille Hildebrandt werd gevolgd door een drietal discussiegroepen die direct aansloten bij het onderwerp van haar voordracht.
Lees hier een verslag van het symposium.

Jaarcongres ECP-EPN: digitale communicatie tussen burger en overheid

Er is een toenemende roep om de ‘digitalisering van de overheid’, met als voornaamste argumenten kostenbesparing en gemak. Alle communicatie tussen overheid en burger zou in dat kader ook enkel nog langs digitale wegen moeten plaatsvinden, zo bepleitte lobbyplatform ECP op haar jaarcongres afgelopen november. Tineke Netelenbos, waarnemend voorzitter van het ECP, herhaalde deze boodschap onlangs in een opiniestuk in Trouw. Er zijn verscheidene pogingen ondernomen om dit voornemen in het regeerakkoord op te nemen, vooralsnog zonder gevolg.
Er zijn dan ook niet alleen voordelen te benoemen.

In de Algemene Wet Bestuursrecht ligt vast dat burgers het recht hebben om ook op papier met de overheid te communiceren, volgens leden van het Platform niet zonder reden. Door het verplichten van digitale communicatie en daarmee het uitbannen van andere middelen vallen veel burgers zonder computer of computervaardigheden buiten de boot. Bij een aantal overheidsinstanties, zoals het UWV, zijn al verregaande maatregelen op dit gebied genomen, niet zonder problemen. Daarnaast wordt hiermee de communicatie tussen burger en overheid volledig afhankelijk gemaakt van het elektriciteitsnet, een punt dat om zorg en waarborging vraagt.

Actualiteiten biometrie

Terwijl er nog steeds nieuwe procedures worden aangespannen tegen het verplicht afgeven van vingerafdrukken bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart, is het in Den Haag nog steeds onduidelijk welke plannen er bestaan omtrent de toekomstige opslag van biometrische gegevens (vingerafdrukken, gezichtsscans etc.). Vast staat dat er een identiteitskaart komt die geen vingerafdrukken bevat. Platformdeelnemer Privacy First en 19 mede-eisers gingen onlangs  in hoger beroep in hun civiele procedure tegen de Nederlandse Staat over de Paspoortwet , omdat het kabinet er ondanks alle kritiek van de laatste jaren nog steeds voor kiest om een centrale biometrische database aan te leggen.

De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken hield op 6 december jl. een bijeenkomst over de wijziging van de Paspoortwet, waarin de PvdA één van de vele controversiële punten van de wet aansneed. Het gaat om artikel 4b, dat de rechtsbasis vormt voor toegang tot de centrale reisdocumentenadministratie, een artikel dat  een ingebouwde function creep lijkt te behelzen. “Deze leden willen graag weten hoe dit zich verhoudt tot de doelbinding van de afname van vingerafdrukken en of dit artikel niet beter geschrapt kan worden voor de duidelijkheid”, zo wordt de PvdA geciteerd in het verslag.

Tijdens dezelfde bijeenkomst stelde onder meer de SP vragen over de toezegging van de minister dat per 1 oktober 2012 alle vingerafdrukken uit gemeentelijke databases verwijderd zouden zijn: “Zijn de gegevens echt verwijderd, conform de wens van de Kamer en de regering? Of zijn zij slechts voorzien van het predicaat «niet raadpleegbaar?” Een vraag die ook het Platform bezighoudt. Bij navraag door Platformdeelnemer Vrijbit bleek onduidelijk te zijn of die verwijdering reeds gebeurd is. Het ministerie zegt dat de gemeenten over de databases gaan, maar die wijzen op hun beurt naar het ministerie.