nieuws

Stichting Bescherming Burgerrechten opgericht

Op dinsdag 26 oktober j.l. is de Stichting Bescherming Burgerrechten opgericht. Die zal op 10 december a.s. officieel aan het publiek worden voorgesteld.

Dat gebeurt tijdens een door het Humanistisch Verbond Amsterdam/Amstelland i.s.m. Felix Meritis georganiseerde en gefaciliteerde avond over de black box van de overheid.

Geschiedenis

Op 17 mei vorig jaar vond in Felix Meritis in Amsterdam een symposium plaats getiteld: “De Gescande Mens“. Daar werd gesteld dat op dit moment in Nederland de oplossing van veel problemen in de zorg, in de publieke ruimte, de opvoeding en de spanningen tussen bevolkingsgroepen wordt gezocht in de aantasting van klassieke burgerrechten en met name privacy, omdat dat preventief zou werken.

Daar werden de voor humanisten uiterst relevante vragen gesteld: Hebben Nederlanders nog wel de exclusieve beschikking over hun eigen lichaam, hun eigen identiteit en dus ook over hun gegevens, mogen zijn zich nog wel vrij bewegen en met anderen van gedachten wisselen zonder repercussies van bovenaf?
Mogen mensen zich nog wel vrij ontwikkelen door middel van vallen en opstaan? Hoe zit het met autonomie en zelfbepaling? Hoe verdacht is de gewone burger eigenlijk nu al?

Die dag werd het Platform Bescherming Burgerrechten opgericht. Het platform dat een ontmoetingsplek zou worden van diverse burgerbewegingen die zich bezig houden met privacy in ruime zin en met de aantasting daarvan. Zij draagt vooral uit dat burgers zelf waakzaamheid (gaan) betrachten waar het om hun eigen fundamentele rechten en in het bijzonder aan privacy gerelateerde rechten gaat. Inmiddels draait het platform ruim een jaar met succes, steeds meer burgerorganisaties sluiten zich aan.

Doelstelling

De Stichting Bescherming Burgerrechten die nu is opgericht heeft ten doel:
1. De bescherming van het onvervreemdbare bezit van klassieke burgerrechten, waaronder in het bijzonder het recht op de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit en het recht op persoonlijke controle over (en bezit van) persoonsgegevens.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– Het onderhouden van een Platform Bescherming Burgerrechten waaraan organisaties en groeperingen deelnemen, die een belang hebben passend bij de doelstelling zoals hierboven geformuleerd
– Het onderhouden van een website die de communicatie tussen burgers en bovengenoemde organisaties en belangengroeperingen ondersteunt en nieuws over de onvervreemdbare burgerrechten en aantasting daarvan toegankelijk maakt
– Het oprichten van een Fonds Proefprocessen om middels juridische procedures fundamentele aantastingen van burgerrechten aan de kaak te kunnen stellen.

De Stichting draagt in haar activiteiten het humanistisch gedachtegoed uit en zal zich aansluiten bij de Humanistische Alliantie om zodoende deel te nemen aan de algemene wederzijdse ondersteuning van de plaats van humanistische waarden in de Nederlandse samenleving.

Joyce Hes,
vice-voorzitter Stichting Bescherming Burgerrechten.