platform overleg

Overleg Platform 20 juni 2011

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op maandag 20 juni zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Anti-inbraak campagne Vereniging Eigen Huis
Begin juni startte de Vereniging Eigen Huis de actie ‘Zet inbrekers te kijk’, waarin werd opgeroepen beeldmateriaal van inbraakpogingen naar de vereniging te zenden. Het kwam de vereniging op een stevige waarschuwing van het College Bescherming Persoonsgegevens te staan, waarin kenbaar werd gemaakt dat de VEH met deze actie de wet overtrad.
De vereniging liet hierop weten naar legale opties te zoeken, zoals samenwerking met het Openbaar Ministerie. Veel succes heeft de actie vooralsnog niet geoogst, er werden nauwelijks bruikbare inzendingen ontvangen.

Wet Arbeid Vreemdelingen
Het Platform wil aandacht gaan besteden aan de rechtspositie van “illegalen”. Vreemdelingen en ongedocumenteerden krijgen in Nederland hoe langer hoe minder recht op bestaanszekerheid, getuige de beleidsplannen van het huidige kabinet. Zo staat in het regeerakkoord dat illegaliteit strafbaar dient te worden gesteld. Personen die hulp verlenen aan illegalen, zouden hiermee tevens medeplichtig worden.
Na praktische bezwaren alsmede kritiek van de Europese Commissie en een uitspraak van het Europees Hof wordt dit plan naar verluidt teruggeschroefd; illegaliteit zou geen misdrijf worden, maar minister Leers wil wel boetes gaan opleggen aan illegalen. In juli komt minister Leers met definitieve plannen voor dit onderwerp.

Dossier Paspoortwet
Na druk vanuit de Kamer maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken begin juli bekend dat er vanaf eind juli geen vingerafdrukken meer zullen worden opgeslagen in de gemeentelijke databases. Platformlid Vrijbit startte daarvoor nog een petitie, omdat na de stop van de vingerafdrukkendatabase nog steeds om vingerafdrukken werd gevraagd bij de aanvraag op het gemeenteloket. Ook vindt er op dit moment langs twee wegen onderzoek plaats naar de totstandkoming van de afgeschoten Paspoortwet; in opdracht van Minister Donner en via een WOB-verzoek van Platformlid Privacy First.

Voorlopige voorziening KDVP tegen nieuw besluit NZa
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het verzoek van Platformlid stichting KDVP voor een voorlopige voorziening ingewilligd. Dit betekent dat de voorlopige voorziening zoals getroffen in de uitspraak van augustus 2010 (“geen diagnose op factuur”) weer geldt tot 6 weken nadat de rechter uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure tegen de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De uitspraak inzake de voorlopige voorziening is hier te lezen.