aankondiging

Expertmeeting & debat over de nieuwe Jeugdwet: recht als kind van de rekening

Op vrijdag 14 maart organiseert de Stichting Bescherming Burgerrechten in samenwerking met debatcentrum de Rode Hoed een expertmeeting en debat over de nieuwe Jeugdwet. De transitie van de Jeugdzorg van provincie naar gemeentelijk niveau en de gevolgen voor de rechtsbescherming zullen besproken worden door (ervarings)deskundigen, juristen, politici en bestuurders.

Update: Op deze pagina valt een uitgebreid verslag te lezen van de expertmeeting.

Er is en wordt al veel gezegd over de transitie van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten. Wat tot nog toe nog te weinig systematisch wordt belicht, zijn de rechtsaspecten van die transitie. Hoe zit het met de burgerrechten in dit proces? Wie bewaakt ze? Wie behartigt de belangen van kinderen en ouders in dit proces?

Er is een hoop onduidelijkheid en onzekerheid over wat de nieuwe Jeugdwet straks gaat betekenen voor burgers. Vooral als het gaat om rechten, lijkt die zorg terecht. Niet alleen verdwijnt het recht op zorg (in plaats daarvan krijgen gemeenten een zorgplicht), maar de jeugd-ggz komt ook bij de gemeente. Een huisarts kan nog wel verwijzen naar een kinderpsychiater, maar deze artsen én ouders zijn bang dat gemeenten druk zullen uitoefenen om dat niet te doen, om de kosten in de hand te houden. De transitie Jeugdzorg is immers ook bedoeld als een belangrijke bezuiniging.

Op 14 maart organiseert de Stichting Bescherming Burgerrechten in debatcentrum De Rode Hoed een gesprek met betrokken experts. We nodigen u graag uit daarbij te zijn. We willen de volgende onderwerpen adresseren.

1. Hoe kunnen we rechten behouden binnen de kaders van de nieuwe Jeugdwet? Is dat wel mogelijk?

2. Hebben wethouders en gemeenteraadsleden voldoende kennis in huis over burgerrechten waaronder privacy, om het nieuwe stelsel zo in te richten dat deze rechten gewaarborgd zijn? Zie bijv. dit alarmerende bericht.

3. Wie gaat de uitvoering van de Jeugdwet controleren en het nodige tegenwicht bieden?

4. Als gemeenten krap bij kas komen te zitten, hoe kunnen ouders dan nog de nodige zorg voor hun kinderen krijgen als de gemeente oordeelt dat ze het kind liever naar voetbal sturen dan naar een arts voor ggz-zorg? (Zie bericht Jorritsma: “Voetbalclub kan werk GGZ doen”)  Moeten ouders naar de rechter om zorg af dwingen?

5. Wat zijn de risico’s van een jeugdzorg met ‘drang’ in plaats van dwang? Gaat dat niet betekenen dat drang een bestuurlijk instrumentarium is met vermijding van rechtsbescherming?

6. Is het afnemen van het recht op zorg te verenigen met universele mensenrechten en de rechten van het kind?

7. In hoeverre acht de rijksoverheid zich nog verantwoordelijk voor wat er op gemeentelijk niveau gebeurt in verband met de internationale verplichting die uit het VN Verdrag betreffende de rechten van het kind voortvloeit?

8. Waar kunnen ouders terecht met klachten over beslissingen van de gemeente?

9. En hoe zit het met de privacyaspecten? Gaat iedere gemeente dadelijk een PIA laten opstellen? En als de juridische systematiek tav medische en gezondheidsgegevens wordt losgelaten omdat niet de zorgverzekeraar maar de gemeenten over de (geestelijke)gezondheidsaspecten van de jeugd gaan, wat zijn daarvan op privacy gebied de consequenties?

10. Gemeenten willen de zorg dicht bij hun burgers brengen en daartoe interdisciplinaire wijkteams aanstellen, maar hoe gaan deze teams waarin ambtenaren participeren dadelijk om met vertrouwelijke gegevens?

Op dit moment is het duidelijk dat de meeste experts de termijn en de voorwaarden waaronder de transitie moet plaatsvinden zoals de financiële dekking onvoldoende vinden. Weinig horen we nog over de rechten van ouders en kinderen en over rechtsbescherming tegen willekeurige overheidsbeslissingen, tegen onzorgvuldige afwegingen en tegen onterechte inmenging in het gezin en gebruikmaking van in vertrouwen verschafte persoonsgegevens.

Laat u ons weten of u komt? Meld u aan d.m.v. een mail naar contact@platformburgerrechten.nl

Meld u op tijd aan, er is plaats voor maximaal 50 aanwezigen.

Expertmeeting & debat Nieuwe Jeugdwet: Recht als kind van de rekening
Vrijdag 14 maart, 20.00 uur
Debatcentrum De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam