nieuws

CBb behandelt declaratiesysteem psychotherapeuten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt dinsdag 23 maart een zaak die duidelijkheid moet brengen over de vraag of psychotherapeuten gedwongen blijven om vertrouwelijke gegevens van patiënten aan zorgverzekeraars door te geven. Of zal het CBb rekening houden met de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van psychotherapeuten?

Psychotherapeuten (psychologen en psychiaters) hebben al jaren problemen met het systeem van declareren zoals dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is opgelegd. Organisaties van psychotherapeuten als de Koepel van DBC-vrije Praktijken en De VrijePsych verzetten zich hier nadrukkelijk tegen.
Zowel de Koepel als De VrijePsych is aangesloten bij het Platform Bescherming Burgerrechten.

De onvrede richt zich op  de verplichte declaratie via de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Hierbij wordt een standaard-classificatie gehanteerd waarbij de psychotherapeut de diagnose (ziektebeeld van de patiënt) en de behandeling moet aangeven. Die gegevens worden vervolgens opgeslagen bij de zorgverzekeraars.

De psychotherapeuten vinden dat de privacy van de patiënt en de vertrouwensrelatie tussen patiënt en psychotherapeut worden geschonden met deze DBC. Het wordt ook gezien als een onaanvaardbare doorbreking van het beroepsgeheim.

De Koepel is al lang met een juridische strijd bezig om dit systeem van gedwongen declaraties via de DBC van tafel te krijgen. De diagnose, m.a.w. het ziektebeeld van een patiënt, moet vertrouwelijk blijven, stelt de Koepel. Die vertrouwelijkheid verdwijnt wanneer via de DBC zulke gegevens digitaal worden opgeslagen bij zorgverzekeraars.

Vanaf 1 januari 2008 moet elke thearapeut op de declaratie de DBC te vermelden. De therapeut die dat niet doet loopt het risico van hoge boetes. Sommige patiënten zien af van vergoeding door de zorgverzekeraar omdat hun gegevens door de therapeut naar buiten worden gebracht.
Maar zelfs als de patiënt afziet van vergoeding door de zorgverzekeraar, eist de NZa dat de therapeut toch de informatie over diagnose en behandeling op de rekening zet.

In een eerdere bezwaarprocedure heeft de NZa de argumenten van de Koepel niet overgenomen. Daarom is een beroepsprocedure gestart waarin nu voor het eerst toetsing door de rechter, i.c. het College van Beroep voor het bedrjfsleven kan plaatsvinden.

De Koepel hoopt dat de verplichte aanlevering van vertrouwelijke behandelgegevens door de rechter ongeldig wordt verklaard. Een belangrijke element daarbij is ook de vraag of  de Nederlandse regelgeving in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).