platform overleg

Overleg Platform 15 maart 2011

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 15 maart zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Debat Eerste Kamer EPD

Tijdens het debat over het Elektronisch Patiënten Dossier in de Eerste Kamer op 15 maart jl. klonken sterker dan ooit kritische geluiden. Op het CDA na wees elke fractie in de Eerste Kamer het plan af, voornamelijk omdat de privacy van patiënten niet voldoende beschermd is.
Op 29 maart a.s. geeft de minister antwoord op de vragen uit het debat en zal er gestemd worden. De verwachting van bij de hoorzitting aanwezige platformleden is dat het EPD in haar voorgestelde vorm niet door zal gaan. De huidige aandacht voor het EPD is tevens een goed moment om andere privacyschendende praktijken in de zorg onder het voetlicht te brengen.

Het WRR Rapport iOverheid

Ook werd op 15 maart het WRR-Rapport iOverheid gepresenteerd. Hoogleraar Corien Prins introspeech bevatte verschillende kritische noten, waar minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op zijn beurt laconiek en nauwelijks inhoudelijk inging op het rapport, zo constateerden verschillende aanwezige platformleden.
Hoe dan ook biedt het rapport enkele interessante aanbevelingen alsmede een interessant overzicht van de wijze waarop de toepassing van ICT op verschillende terreinen de relatie overheid-burger beïnvloedt.
Meer over het rapport zelf op www.ioverheid.nu.

Dossier Dataretentie, netneutraliteit en ACTA

Op dit moment evalueert de Europese Commissie de proportionaliteit van de Richtlijn Dataretentie. Daaruit moet blijken of de richtlijn zoals lidstaten die op dit moment moeten implementeren in zijn huidige vorm blijft bestaan of zal worden aangepast vanwege bezwaren op privacygebied. Echt positief zijn de vooruitzichten daarbij niet. Eurocommissaris Malmström gaf al in december vrij onverwachts aan dat ‘data retention is here to stay’.
In heel Europa bereiden burgerrechtenorganisaties zich daarom voor op een tegencampagne.
Op nationaal terrein is de Wijziging Wet Telecommunicatie aan de orde. Dit voorstel behelst een aantal ingrijpende privacyschendingen voor Internetgebruikers. Inmiddels hebben de meeste partijen in de Tweede Kamer gegronde bedenkingen bij het huidige wetsvoorstel. Meer informatie over de Wet Telecommunicatie op het blog en de site van Bits of Freedom.

Procesbevoegdheid Instituut voor de Rechten van de Mens

Het op te richten Instituut voor de Rechten van de Mens heeft volgens het huidige wetsvoorstel dat er ligt geen bevoegdheid om rechtszaken te starten. Dit wordt door de aanwezige platformleden beschouwd als een ernstige tekortkoming.
Om die reden zal op korte termijn een brief aan Kamerleden worden opgesteld die gericht is op een wijziging van dit voorstel. Binnenkort meer hierover.

Overige onderwerpen

– De invoering van een nieuw type paspoort en identiteitskaart vanaf oktober dit jaar

– De succesvolle uitvoering van de Big Brother Awards, waar veel aandacht voor is geweest

– Protestacties tegen de identificatieplicht bij de stembus bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart.