Geen categorie

Overleg Platform 26 april 2011

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op woensdag 26 april zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

NZa negeert uitspraak rechter
In augustus vorig jaar oordeelde het College van Beroep voor het bedrijsleven (CBb) dat het verplicht vermelden van diagnose-informatie op declaraties bij de zorgverzekeraar een schending was van de privacy van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Hierop diende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die deze regel oorspronkelijk in het leven riep, een alternatieve manier van gegevensverwerking te onderzoeken, die de privacy van patiënten niet schendt.
Inmiddels ligt er een besluit van de NZa op tafel, waarin echter de privacyschendende wijze waarop patiëntengegevens in de gezondheidszorg worden verwerkt op geen enkele manier is aangepast. Hiermee negeert de NZa het besluit van het CBb en gaat de inbreuk op privacy van patiënten gewoon door. Nog steeds moeten psychiaters en therapeuten de diagnose op de rekening schrijven en de aanlevering van persoonlijke medische dossiers gaat door. Er is niets veranderd. Het Platform beschouwt dit als een ernstige misstand waarvoor aandacht dient te komen.
De SP heeft inmiddels Kamervragen over de zaak gesteld en Kaspar Mengelberg (Vrije Psych) heeft met Philo van Gastel een artikel hierover in het Financieel Dagblad geplaatst. Abraham van Eldijk (Koepel DBC Vrije Therapeuten) is over deze praktijken door het Humanistisch Verbond geïnterviewd. Het Platform wacht de ontwikkelingen rondom dit dossier af.

Dossier Paspoortwet
De hoorzitting in de Tweede Kamer over de Paspoortwet is ingeslagen als een bom. De beerput rondom dit dossier is tijdens deze expertmeeting dan ook wijd opengezet. Uit getuigenissen van betrokkenen (onder meer oud- Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten-medewerkers) bleek dat er onder meer adviezen zijn geweigerd, cijfers zijn gemanipuleerd en personen met kritiek niet-ontvankelijk zijn verklaard tijdens de ontwikkeling van de wet. Volgens aanwezige platformleden volgden Kamerleden met open mond het verloop van de hoorzitting. Er is na afloop van de hoorzitting door de SP een parlementair onderzoek naar de gang van zaken rondom de nieuwe Paspoortwet geëist. PrivacyFirst heeft inmiddels een WOB-verzoek over de totstandkoming van de Paspoortwet ingediend.
De centrale vingerafdrukkendatabase is inmiddels van de baan. De discussie is daarmee verschoven van centrale opslag of niet naar geen centrale opslag, maar hoe dan wel?. Het blijft de vraag of toekomstige alternatieven de privacy van Nederlandse burgers wel in ere houden.

Procesbevoegdheid College Rechten van de Mens
Naar aanleiding van de oprichting van het College Rechten van de Mens schreef het Platform een brief aan de Tweede Kamer, waarin werd gepleit voor procesbevoegdheid van het College. Deze aanbeveling is helaas niet meegenomen in het uiteindelijke wetsvoorstel. Hiermee blijft het College puur een adviesorgaan, dat geen actie kan ondernemen wanneer haar adviezen niet worden opgevolgd. Dit betekent niet dat het College definitief geen procesbevoegdheid krijgt; de wet moet nog langs de Eerste Kamer en toekomstige parlementen zien wellicht wel het belang van een procesbevoegd College.