platform overleg

Overleg Platform 4 oktober 2011

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 4 oktober zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Algemeen Overleg Privacybeleid 15 september jl.
Op 15 september vond een Algemeen Overleg over het privacybeleid plaats in de Tweede Kamer. Helaas kwamen weinig punten die in de brief aangaande dit overleg door het Platform zijn aangedragen terug in het debat. Ook werd nauwelijks gesproken over het Elektronisch Patiëntendossier of het Elektronisch Kind Dossier, twee belangwekkende onderwerpen die nog steeds actueel zijn.
Een lichtpuntje was de veranderde houding van minister Donner en staatssecretaris Teeven ten opzichte van de motie Franken; eerder dit jaar zagen ze hier nog weinig in en tijdens het overleg leken ze de motie grotendeels te steunen. Welke concrete gevolgen deze motie voor de wetgeving op privacygebied gaat hebben, moet in de praktijk nog blijken.

Input Platform UPR
In juni 2012 zal in Genève de 13e sessie van de UN Universal Periodic Review plaatsvinden. Tijdens een UPR sessie wordt een aantal landen kritisch tegen het licht gehouden betreffende mensenrechten.
In vier jaar komen hierbij alle VN lidstaten aan bod en tijdens de aanstaande 13e sessie is Nederland onderwerp van de review. In dit verband coördineert het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) namens het Nederlandse maatschappelijk middenveld een gezamenlijk schaduwrapport aan de VN. Het Platform levert een bijdrage aan dit rapport rond het thema privacy.

Leges Identiteitskaarten
Toen de Hoge Raad op 9 september jl. oordeelde dat voor een identiteitskaart geen leges (kosten) aan de burger mochten worden gerekend, voerde minister Donner op 21 september halsoverkop een spoedwet in om die leges alsnog in rekening te kunnen brengen.
Deze werd op 11 oktober goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze wet werkt met terugwerkende kracht, wat betekent dat personen die in de periode na het wetsvoorstel van Donner op 21 september een gratis identiteitskaart hebben gekregen alsnog zullen moeten betalen. Hoe deze vordering in de praktijk in zijn werk zou moeten gaan, is nog onbekend.

Dossier EPD
Het ziet er naar uit dat minister Schippers van Volksgezondheid, tegen de wens van de Eerste Kamer in, een private doorstart van het Landelijk Schakelpunt steunt. Voor een dergelijke doorstart is echter de expliciete toestemming van patiënten vereist, conform een recent advies terzake van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Dossier Paspoortwet
Het nieuwe paspoort dat vanaf oktober 2011 wordt uitgegeven bij gemeentebalies, bevat een aantal technische wijzigingen betreffende de veiligheidskenmerken. De kleur van de inkt, de gelaagdheid van de kaart en de bindingstechniek kan makkelijker gewijzigd worden met de huidige technologie. Hierdoor kan het paspoort dynamischer beveiligd worden.
Morpho, de paspoortfabrikant, heeft volgens het nieuwe contract met de overheid de vrije hand in het maken van verbeteringen betreffende de inhoud van de opgeslagen gegevens, de wijze van opslag en de beveiliging ervan. Hiervoor hoeven tussentijds geen nieuwe afspraken te worden gemaakt.