nieuws

Burgerrechten verdwijnen in de black box van de overheid

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten 10 december a.s. organiseert het Humanistisch Verbond een symposium met als titel ‘De overheid als black box.’

Daar spreken o.a. Bart Nooitgedagt (advocaat), Alex Brenninkmeijer (Nationale ombudsman), Willem Trommel (hoogleraar bestuurskunde) en leden van het Platform Bescherming Burgerrechten over de praktijken die de overheid gebruikt om basisrechten van mensen aan te tasten en in het bijzonder hun persoonlijke vrijheden.

Tijdens deze vrijdagavond introduceert het Humanistisch Verbond de nieuwe Stichting Bescherming Burgerrechten. Zij heeft tot doel een halt toe te roepen aan de inmenging in de persoonlijke aangelegenheden van de burger door een ondoorzichtige overheid onder de vlag van veiligheid en preventie.
Plaats: Felix Meritis, Keizersgracht 324, 1016EZ Amsterdam. Aanvang: 19.00 uur.

Het lijkt er steeds meer op dat wantrouwen van de overheid tegenover de burger de behoefte aan verzamelen en opslag van steeds meer gegevens van die burger bepaalt. Kan de burger zijn/haar overheid nog wel vertrouwen? Nederlanders worden tegenwoordig benaderd alsof zij verdachten en misdadigers zijn. Vingerafdrukken, biometrische gegevens, medische dossiers en ontwikkelingen van individuen worden ongelimiteerd verzameld en opgeslagen.

Mensen krijgen geen of zeer moeilijk toegang tot de gegevens die over haar of hem bekend zijn en opgeslagen worden in de diverse digitale databestanden van de overheid en andere autoriteiten. De centrale overheid en ook lagere overheden verschuilen zich steeds vaker achter argumenten als staatsveiligheid en werpen kafkaiaanse barrières op om burgers te verhinderen zicht te krijgen op wat er achter de schermen gebeurt met hun gegevens.

Wie of welke instantie nu precies welke beslissingen neemt is onduidelijk. Bezwaren tegen onjuiste of als onrechtvaardig aangevoelde gebruiken, beslissingen of eisen van die overheid zijn steeds moeilijker in te brengen. Ook controle-mechanismen, noodzakelijk in een democratische rechtsstaat, worden gefrustreerd.

“Gezien vanuit humanistisch perspectief is een actief burgerschap van belang voor het zijn van een heel mens”

De equality of arms zoals nadrukkelijk gesteld in artikel 10 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is volledig zoek: Een ieder heeft in volle gelijkheid recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

In een democratische rechtsstaat is dit onaanvaardbaar en dit moet op zijn minst een halt toe worden geroepen. Gezien vanuit humanistisch perspectief is een actief burgerschap waarin een ieder zich naar de eigen capaciteiten kan ontwikkelen en ook eigen keuzes kan maken, van belang voor het zijn van een heel mens. Dit wordt op deze wijze gefrustreerd en feitelijk onmogelijk gemaakt. De persoonlijke vrijheid van het individu is in het geding.

Met de oprichting vorig jaar van het Platform Bescherming Burgerrechten, een ontmoetingsplek van diverse burgerbewegingen die zich bezighouden met privacy en de aantasting daarvan, heeft het Humanistisch Verbond een start gemaakt met het verzamelen van burgers die zelf waakzaamheid betrachten waar het om hun eigen fundamentele rechten en aan privacy gerelateerde rechten gaat.

Vanuit het platform is nu de Stichting Bescherming Burgerrechten opgericht die tot taak heeft om een fonds proefprocessen op te zetten en in de toekomst het platform te faciliteren evenals de website Platform Bescherming Burgerrechten.
Opdat de waakzaamheid over onze fundamentele mensenrechten wordt betracht op alle fronten en de persoonlijke vrijheid en de autonomie van het individu weer wordt zekergesteld.