nieuws

Debat persoonlijke levenssfeer

Zaterdagmiddag 10 december, de Dag van de Mensenrechten, houdt de jonge Stichting Bescherming Burgerrechten in Felix Meritis in Amsterdam een open debat over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het debat draagt als titel: ‘Burgers op de bres voor privacybescherming’.
Hoogleraar Beleids- en Bestuurswetenschap Willem Trommel introduceert dit debat met als sprekers Peter Hustinx, voorzitter van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming; Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66); Miek Wijnberg van de Burgerrechtenvereniging Vrijbit en Jit Peters, em. hoogleraar Staats- en Bestuursrecht.

Peter Hustinx bespreekt de recente ontwikkelingen in het Europese toezicht en gaat daarbij ook in op het belang van burgeractivisme onder de titel ‘Het controlecomplex’.
Sophie in ’t Veld zal spreken over de tekortkomingen in privacybescherming.
Miek Wijnberg presenteert ‘De slimme energiemeter: een praktijkvoorbeeld van burgeractivisme’.
Jit Peters belicht het geheel vanuit het perspectief van een ‘waakhonddemocratie’.

Deze discussie met sprekers en publiek is hard nodig, want er lijkt iets fundamenteel mis met de manier waarop de bescherming van dit belangrijke grondrecht is georganiseerd. Overheden lijken er vaak belang bij te hebben de levens van burgers minutieus in kaart te brengen.
Het is alleen al om die reden de vraag of de bescherming van onze grondrechten bij het staatsapparaat in goede handen is. Natuurlijk, we kunnen erop aandringen het toezicht op de controlerende instanties te verscherpen met weer nieuwe publieke instellingen. We stapelen dan toezicht op toezicht en het is twijfelachtig of deze reflex verstandig is.
Immers, de nieuwe superinspecteurs kunnen op hun beurt evengoed weer falen. En wie controleert dan de controleurs?

Is er een alternatief voor overheidstoezicht? Kan een burgerinitiatief deze rol vervullen? Stichting Bescherming Burgerrechten is een voorbeeld van een dergelijk initiatief. Heeft zoiets kans van slagen? Kan de civil society de bereidheid en de middelen mobiliseren om de rol van alerte waakhond op zich te nemen?
Valt er handen en voeten te geven aan een waakhonddemocratie, zoals Jit Peters betoogt? Hoe kan de ernst van de zaak beter voor het voetlicht worden gebracht? Hoe kan een vruchtbare grond voor burgeractivisme worden bevorderd?

Deze middag zullen even deskundige als bevlogen sprekers een voorzet geven. Het debat en de ronde-tafeldiscussie wordt geleid door Willem Trommel. Hij staat ervoor in dat veel ruimte is voor inbreng vanuit het publiek.
De middag op de internationale dag van de mensenrechten is mede mogelijk gemaakt door organisatorische en financiële steun van Felix Meritis en het Humanistisch Verbond.

Het programma:
14.30 Opening: Bart Nooitgedagt, advocaat en voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten
14.45 Willem Trommel, Peter Hustinx en Sophie in ’t Veld
15.40 Pauze
16.00 Miek Wijnberg en Jit Peters
16.25 Discussie met aftrap van Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond